دستگاه فرستنده محل یاب اضطراری

برای چند دقیقه تصور كنید، هواپیمای حامل شما در دریا و یا هر جای دیگری سقوط كرده اما شما و چند نفر دیگر جان سالم به در برده اید و نیاز به كمك دارید، یا این كه در بیابان یا جنگل سر در گم شده اید و نیازمند كمك فوری هستید، در این شرایط چه خواهید كرد؟ ناامید خواهید شد و شكست را خواهید پذیرفت؟ یا از قبل فكری برای این گونه حوادث نموده اید؟ تجهیزات رادیو بیكن دستگاه های فرستنده سیگنالی هستند كه تقریبا در هر نقطه از كره زمین در صورتی كه دچار شرایط اضطراری شوید، به كار افتاده و تیمهای امداد و نجات را برای كمك به شما و یافتن محل وقوع حادثه ای كه شما دچار آن شده اید آگاه می سازند.

دستگاه فرستنده محل یاب اضطراری - خرید بلیط هواپیما - دیده بان - elt

چگونگی كاركرد

هنگامی كه دستگاه بیكن به واسطه ضربه یا سقوط و یا عامل انسانی به كار می افتد، شروع بـه ارسـال سیگنال اضطراری می نماید، در این هنگام ماهوارههای كنترل كننده بیكن، این سـیگنالهـا را دریافـت كرده و آن را برای مراكز كنترل زمینی ارسال می كنند، سیگنالی كـه از مـاهواره بـرای مراكـز زمینـی ارسال می گردد، شامل موقعیت مكانی و علائم شناسایی بیكن اسـت. مركـز زمینـی پـس از دریافـت اطلاعات فوق آن را در اختیار مراكز جستجو و نجات قرار داده و آنها نیز به سرعت كـار جسـتجو را آغاز می نمایند، كلیه مراحل مذكور اغلب در كم تر از چند دقیقه انجام می شوند. سامانههای مختلفی از بیكنها در حال حاضر، برحسب هزینه، روش و نوع ماهوارهها در حال اسـتفاده می باشند. اغلب سامانههای جدید بیكن MHz 406به همراه یك گیرنـده GPSقادرنـد تـا یـك فرستنده بیكن را با دقتی در حدود  100متر در هر جای كره زمین مكان یابی نمایند و با دریافت شماره شناسایی كه از دستگاه ارسال می گردد در كمتر از  4دقیقه خانواده شخص یا اشخاص سانحه دیده را به وسیله تلفن در جریان وقوع حادثه قرار داده و به سرعت عملیات نجـات را آغـاز نماینـد. قیمـت چنین فرستنده ای بین  1200تا  3000دلار آمریكا است.
در نوع دیگر كه یك سامانه متوسط بیكن  406MHzبا پوشش جهانی است ، عمـل مكـان یـابی بـا دقتی در حدود شعاع  2كیلومتر انجام خواهد گرفت. ( یعنی تیم نجات می بایست بـرای یـافتن محـل حادثه مساحتی به شعاع  5,12كیلومتر مربع را جستجو نمایند). همچنین آگاهی دادن به خویشاوندان و شروع عملیات جستجو در این سامانه حداكثر  2ساعت به طول مـی انجامـد ( بـه طـور متوسـط 45 دقیقه.) این تفاوت زمانی میان  4دقیقه در نوع پیشرفته اول و  2ساعت در نـوع دوم ناشـی از تفـاوت میان توان خروجی سیگنالهای ارسالی توسط دستگاه بیكن است، چنانچه در نـوع اول فرسـتنده قـادر است تا سیگنالی با توان ( 5wوات) ارسال كند ولی در نوع دوم توان سیگنال ارسالی بـیكن تنهـا 25 میلی وات ( 25هزارم یك وات ) است، زیرا تجهیزات نوع دوم ایـن سـیگنال را بـرای هواپیمـاهـای جستجو گر بر فراز منطقه ارسال مینمایند. قیمت تجهیزات اخیر نیز چیزی در حدود  500تا  900دلار است.

دستگاه فرستنده محل یاب اضطراری - خرید بلیط هواپیما - دیده بان - elt

ELT

یك فرستنده بسامد رادیویی است كه سیگنالهایی را جهت كمك به عملیات جستجو و نجـات تولیـد می كند، برای مثال در هنگام سقوط یك هواپیما ، این سامانه زمانی كه تحت شـرایط خاصـی همچـون ضربه ی شدید، فشار شدید و ناشی از انفجار و حتی به طور دستی توسط اشخاص بـر جـای مانـده از حادثه به طور خودكار شروع به كار مینماید. در چنین حالتی هواپیماها و یا ایستگاههای زمینی كنترل، بعد از دریافت سیگنال اضطراری از چنین سامانهای كه بر روی بسامد  121.5 MHzمنتشر میشـود، شروع به عملیات جستجو برای یافتن محل حادثه می نمایند. تقریبا همه هواپیماهای عمومی در آمریكـا ملزم به حمل و استفاده از یك دستگاه ELTهستند. به تازگی ماهوارهای نیز به منظور بهبود ردیـابی و كشف محل سیگنالهای  ELTدر حوادث وارد عمل شده است، اگر چه هنوز هم خطاهایی انسانی از قبیل به كار انداختن دستگاه به عنوان آزمایش صحت عملكرد و یا در حالتی كه هیچ گونه اتفـاقی رخ نداده است و یا تداخلهای بسامد ی، كه باعث سردر گمی و یا خطا در كشف دقیق محل مـی شـوند، وجود دارند، چنانكه باید بدانید كه تقریبا نسبت انتشار سیگنالهای اضطراری كذب (به كار انـداختن دستگاه توسط افراد برای تفریح و یا آزمایش در شرایط عادی و غیر اضطراری ) به انتشار سیگنالهـای اضطراری واقعی  500به  1اسـت. نسـل جدیـد و قدرتمنـدتر سـامانه هـای  ELTمـاهواره ای كـه سیگنال های دیجیتالی را به همراه یك شماره شناسایی منحصر به فـرد بـر روی بسـامد 406 MHz ارسال می كند، مشكلات ناشی از تداخل های بسامدی را تا حد زیادی بر طرف نموده اسـت.
 همچنـین دقت كشف محل ارسال سیگنال را تا حد زیادی بالا برده است، چرا كه برای تـیم جسـتجو مشـخص است كه هر سیگنال از كدام دستگاه  ELTارسال می گردد و آنها را قادر مـی سـازد تـا مسـتقیما بـه سمت محدوده محل انتشار سیگنال مشخص حركت كننـد. در ایـن سـامانه هـر یـك از كـاربران یـا دستگاه ها می بایست از قبل شماره شناسایی دستگاه را در مركزی كه مسئولیت این كار را بر عهده دارد ثبت شوند، بر این اساس صحت فعالیت های كذب در چنین شرایطی به وسیله یك تماس تلفنـی و یـا رادیویی مشخص خواهد شد.  در این سامانه به وسیله استفاده از یـك گیرنـده موقعیـت یـاب جهـانی  GPSدقت در كشف محل حادثه تا شعاع  100متر كاهش مـی یابـد.  
ELT اولـین سـامانه بـیكن اضطراری بود كه در آمریكا استفاده از آن برای هواپیماها اجباری شد.

دستگاه فرستنده محل یاب اضطراری - خرید بلیط هواپیما - دیده بان - elt

بر اساس قوانین بین المللی ارتباطات رادیویی، فرکانسهای 121.5 MHZ و 243 MHZ در باند فرکانسی VHF جهت ارسال پیام های اضطراری هواپیماها اختصاص داده شده است. به منظور پی بردن به محل دقیق هواپیما در صورت بروز حادثه و یا سانحه هوایی، هواپیماهای تجاری دستگاه فرستنده مکان یاب اضطراری موسوم به ELT را با خود حمل می کنند که در محلی مناسب و قابل دسترس آسان برای خلبان، در راستای محور طولی هواپیما نصب می شود. دستگاه فرستنده دارای یک سوئیچ ضربه ای یا شتابی است که در اثر هر گونه ضربه یا شتاب آنی در راستای طولی هوایپما به آن، بطور اتوماتیک فعال شده و سیگنالهای صوتی و آژیر مانندی روی فرکانسهای اضطراری یاد شده را در محیط اطراف خود انتشار می دهد. گروههای تجسس و نجات SAR : Search And Rescue با دریافت و ردیابی این سیگنالها به محل و موقعیت دستگاه و طبیعتا هواپیما پی خواهند برد. فعال سازی دستگاه فرستنده توسط خلبان بصورت اختیاری و دستی نیز به کمک یک کلید در داخل کابین هواپیما و یا کلید دیگری که بر روی خود دستگاه فرستنده مکان یاب قرار گذاشته شده، میسر است.  این دستگاهها دارای منبع تغذیه و آنتن مستقل خود هستند که در داخل دستگاه قرار دارند و خلبان به راحتی قادر است که دستگاه فرستنده را از محل نصب آن جدا کرده و به بیرون از هواپیما حمل و منتقل نماید. نمونه دیگری از دستگاههای فرستنده مکان یاب اضطراری وجود دارد که لوله ای شکل بوده و در قایق های نجات هواپیما Life Rafts جاسازی می شوند و با رها کردن آن در آب و وارد شدن آب به داخل محفظه آن، بصورت اتوماتیک فعال می شود. به این گونه دستگاه، فرستنده مکان یاب اضطراری شناور Floating ELT گفته می شود. خرید بلیط هواپیما .


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس