تعامل مدیران فرودگاه با مدیریت شهری

تعامل مديران فرودگاهي با مديريت شهري:

چالش ها و ضرورت ها

امروزه فرودگاه ها به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه شهري ، ظرفيت هاي خوبي در جهت رشد و پيشرفت شهرها فراهم كرده اند. در اين ميان، مديران موفق فرودگاهي با ايجاد تعاملات مثبت با ارگان هاي ذي ربط، توانسته اند از پتانسيل هاي موجود در اين بخش در جهت پيشرفت و توسعه فرودگاه ها كمك بگيرند. ناگفته پيداست يكي از جدي ترين و ضروري ترين مباحث در اين زمينه، ضرورت تعامل مديران فرودگاهي با مديريت شهري است.
در اين يادداشت، نگارنده در نظر دارد از يك سو بر ضرورت هاي اين بحث و از سوي ديگر به چالش هاي موجود بر سر راه آن بپردازد.هرچند اين مقوله در سراسر دنيا مورد توجه قرار گرفته و نتايج مثبتي در جهت رشد و توسعه
فرودگاهي رقم زده است، اما در اين يادداشت، تمركز ما بر كشور ايران مي باشد:


الف( ضرورت ها :
-1 اولين گام براي آغاز هر تعامل سازنده ، ايجاد شناخت و آگاهي از طرفين رابطه و ميزان اهميت كار آنهاست. مديران فرودگاهي ضمن انتقال ميزان اهميت فرودگاه و حمل و نقل هوايي در توسعه شهري ، بايد نگاه مديريت شهري را به فرودگاه تعميق بخشند.
فرودگاه در هر شهر يا منطقه اي به عنوان ويترين يا نماد آن شهر است و در صورتي كه مديريت شهري در چارچوب وظايف خود در زمينه حمل و نقل ، به توسعه فرودگاهي كمك كند نتايج آن نهايتا به افزايش رونق و رشد شهري در تمام زمينه هاي مادي و معنوي خواهد انجاميد.
-2 از آنجا كه رسيدگي به امور حمل و نقل شهري بخشي از وظايف شهرداري هاست و با توجه به تخصيص 5 درصد از قيمت مصوب هر بليط پروازهاي داخلي به عنوان عوارض شهرداري ها ، به نظر مي رسد پيگيري و اهميت دادن به موضوع همكاري با فرودگاه ها در توسعه حمل و نقل هوايي بايد در دستور كار شهرداري هاي كشور قرار گيرد.


ب( چالش ها :
1 عدم وجود ارتباط تاثيرگذار تعريف شده بين فرودگاه ها و شهرداري ها به عنوان نهادهاي - همكار در توسعه شهري
2 عدم اختصاص بودجه در سرفصل هاي بودجه اي شهرداري ها در مورد فرودگاه ها به - عنوان مهم ترين پايانه هاي حمل و نقل كشور
-3 عامل فاصله :
اكثر فرودگاه هاي كشور به دليل شرايط خاص فرودگاه ها حداقل 5 و حداكثر 22 كيلومتر خارج از شهر قرار دارند كه اين امر، يكي از موانع موجود بر سر راه شهرداري ها در اختصاص امكانات و بودجه لازم به فرودگاه هاست.


پيشنهادات :
تعامل مثبت و سازنده مديران فرودگاهي با مديريت شهري مي تواند به يكي از شاخصه هاي شهر خوب كه "سيستم حمل و نقل به روز و پيشرفته" است كمك كند. پيشنهاد مي گردد مديران فرودگاه ها با توجه به پايگاه هاي ارتباطي خود، در مسير ايجاد تعاملات سازنده با شهرداري ها پيش قدم شوند تا منشا خدمات ارزنده اي در آينده فرودگاه ها گردد. لازم به ذكر است فرودگاه كرمان در اين زمينه از فرودگاه هاي پيش رو كشور مي باشد.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس